Privacyverklaring

BureauWerkt, gevestigd aan de Boslaan 22, 3417 AB te Montfoort, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Boslaan 22
3417 AB Montfoort
Tel. 06-24189010
www.bureauwerkt.nl
marissa@bureauwerkt.nl

Marissa Regter is de Functionaris Gegevensbescherming van BureauWerkt. Zij is te bereiken via bovenstaande contactgegevens.

Persoonsgegevens die wij verwerken

BureauWerkt verwerkt jouw persoonsgegevens wanneer je gebruik maakt van onze diensten. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die actief door opdrachtgever worden verstrekt

Doel en grondslag van verwerken persoonsgegevens

BureauWerkt verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Wettelijke verplichting voor het voeren van bedrijfsadministratie in verband met belastingaangiften.
 • Het schrijven van gewerkte uren voor onderbouwing facturatie aan opdrachtgever.
 • Het schrijven van gewerkte uren als bewijs voor urencriterium ondernemersaftrek inkomstenbelasting.
 • Het uitvoeren van de opdracht volgens de overeengekomen Overeenkomst van Opdracht tussen opdrachtgever en BureauWerkt.

Geautomatiseerde besluitvorming

BureauWerkt neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van BureauWerkt) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

BureauWerkt bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:

 • Wettelijke verplichting voor het voeren van bedrijfsadministratie in verband met belastingaangiften | 7 jaar
 • Registratie gewerkte uren voor onderbouwing facturatie aan opdrachtgever en als bewijs voor urencriterium ondernemersaftrek inkomstenbelasting | 7 jaar

Gegevens voor het uitvoeren van de opdracht volgens de overeengekomen overeenkomst van opdracht tussen opdrachtgever en BureauWerkt:

 • Zakelijke afspraken en overeenkomsten tussen BureauWerkt en opdrachtgever | 7 jaar, na afloop opdracht
 • Project- en/of opdrachtgegevens en inloggegevens | Na beëindiging overeenkomst
 • Contactgegevens (NAW, e-mailadres en telefoonnummer) voor relatiebeheer | Zolang als relevant is bij bedrijfsvoering van BureauWerkt

Delen van persoonsgegevens met derden

BureauWerkt deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een vewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. BureauWerkt blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt BureauWerkt jouw persoonsgegevens alleen aan andere derden met jouw nadrukkelijke toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

BureauWerkt gebruikt geen cookies. Wel gebruikt BureauWerkt Google Analytics om inzicht te krijgen in het gebruik van de website en deze te verbeteren. Het gebruik van cookies en registreren van IP-adressen staan uitgeschakeld. Daarmee maakt het geen inbreuk op je privacy.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door BureauWerkt en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar marissa@bureauwerkt.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. BureauWerkt wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

BureauWerkt neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Marissa Regter via marissa@bureauwerkt.nl.

© 7-6-2018 BureauWerkt