Algemene Voorwaarden

Vragen over de voorwaarden? Neem dan even contact op, ik licht het graag toe!

ALGEMEEN

1.Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten van BureauWerkt of met BureauWerkt zijn aangegaan.

DEFENITIES

2.Opdrachtnemer: BureauWerkt;
3.Opdrachtgever: iedere recht- of natuurlijk persoon die opdrachtnemer een opdracht verstrekt, een overeenkomst aangaat of zulks voornemens is;
4.De overeenkomst: elke schriftelijke overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever voor het verrichten van diensten door opdrachtnemer;
5.Diensten: in het kader van een overeenkomst tussen opdrachtgever en BureauWerkt verrichte werkzaamheden door BureauWerkt. De dienstverlening van BureauWerkt bestaat voornamelijk maar niet uitsluitend uit diensten zoals administratieve-, financieel administratieve-, organisatorische-, facilitaire-, en P&O gerelateerde dienstverlening en ondersteuning.

DE OVEREENKOMST

6.Elke overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen.
7.Een overeenkomst omvat een duidelijke omschrijving van de te verrichten werkzaamheden met:

  • een vermelding van het tijdstip waarop de werkzaamheden starten;
  • de prijs voor de werkzaamheden;
  • de betalingswijze.
    8.De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de opdrachtgever. De aanvaarding gebeurt langs schriftelijke of elektronische weg. In geval van elektronische opdrachtverlening door opdrachtgever, bevestigt BureauWerkt langs elektronische weg de ontvangst van de opdracht aan de opdrachtgever.
    9.De opdrachtbevestiging wordt geacht juist en volledig te zijn, tenzij de opdrachtgever daartegen onmiddellijk schriftelijk heeft geprotesteerd. Een ondertekende offerte heeft de status van overeenkomst.
    10.Door met BureauWerkt een overeenkomst aan te gaan, doet opdrachtgever afstand van eventueel door hem gehanteerde voorwaarden. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en kunnen door BureauWerkt zonder opgaaf van redenen geweigerd worden.

PRIJS EN BETALING

11.De prijs is exclusief omzetbelasting en eventueel ter uitvoering van de opdracht gemaakte kosten voor telefonie, kilometervergoeding, portokosten, etc.
12.Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.
13.Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Vanaf het verstrijken van de betalingstermijn tot de dag van ontvangst van het verschuldigde is dan een rente van 1,5% per maand of per gedeelte daarvan verschuldigd. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten zijn voor rekening van opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen ten minste 15% van het uitstaande bedrag, met een minimum van € 150,00. Bij niet betaling is BureauWerkt voorts gerechtigd administratiekosten in rekening te brengen.
14.BureauWerkt behoudt zich het recht voor haar dienstverlening per direct op te schorten wanneer niet tijdig door de opdrachtgever aan de betalingsverplichtingen wordt voldaan tot de dag van ontvangst van het verschuldigde.

WIJZIGING OVEREENKOMST

15.Indien tijdens de uitvoering van een opdracht blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zal BureauWerkt tijdig met opdrachtgever in overleg treden over bijstelling van de overeengekomen werkzaamheden.
16.Indien blijkt dat de afspraken worden bijgesteld, dan wordt de overeenkomst dienovereenkomstig gewijzigd of aangevuld. De nieuwe afspraken zullen schriftelijk worden bevestigd.
17.Een wijziging van de opdracht kan het tijdstip waarop de opdracht zou zijn beëindigd beïnvloeden, alsmede de hoogte van de betaling.
18.Partijen kunnen meer- en minderwerk overeenkomen, waarbij BureauWerkt ervoor zorgdraagt dat dit schriftelijk wordt vastgelegd met inbegrip van het akkoord van de opdrachtgever.

OPZEGGING OVEREENKOMST

19.Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen de overeenkomst te allen tijde (tussentijds) schriftelijk opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 14 dagen.
20.Indien tot (tussentijdse) opzegging is overgegaan door opdrachtgever, heeft BureauWerkt recht op vergoeding van de verrichte werkzaamheden alsmede van additionele kosten die zij redelijkerwijs moet maken als gevolg van de vroegtijdige beëindiging van de overeenkomt (zoals onder meer kosten voor inzet van derden).
21.Indien de overeenkomst tussen BureauWerkt en opdrachtgever reeds langer dan 1.5 jaar voorduurt, is opdrachtgever bij een opzegging harerzijds gehouden de schade die BureauWerkt lijdt te vergoeden. Deze schade ligt in ieder geval gelegen in het gemiddeld aantal gefactureerde uren per maand vermenigvuldigd met het overeengekomen uurtarief tot de einddatum van de overeenkomst.

MEDEWERKING DOOR OPDRACHTGEVER

22.Opdrachtgever verleent zijn medewerking aan het uitvoeren van de overeenkomst en zal steeds tijdig alle nuttige en noodzakelijke gegevens verstrekken.
23.Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet (tijdig) of onvolledig tot onze beschikking staan of indien opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, is BureauWerkt bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Hieruit voortvloeiende kosten, die volgens de gebruikelijke tarieven zullen worden berekend, komen voor rekening van opdrachtgever.

AANSPRAKELIJKHEID

24.BureauWerkt is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit het onjuist of incompleet informeren door opdrachtgever, althans het onjuist of incompleet ter beschikking stellen van middelen en stukken door opdrachtgever. BureauWerkt is nimmer gehouden gevolgschade te vergoeden. BureauWerkt is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook voor nalatigheden, typefouten e.d. alsmede ten gevolge van storingen in de door BureauWerkt gebruikte apparatuur.
25.De aansprakelijkheid van BureauWerkt bedraagt maximaal het bedrag dat als vergoeding in de verstrekte opdracht is overeengekomen. BureauWerkt is nimmer gehouden een hoger bedrag terzake van schade te voldoen dan de verzekeraar aan BureauWerkt uitkeert.

OVERMACHT

26.Indien niet nakomen door BureauWerkt te wijten is aan overmacht, waaronder maar niet uitsluitend te verstaan: alle gebeurtenissen die BureauWerkt niet kunnen worden toegerekend, storingen in apparatuur c.q. stroomtoevoer en/of software is BureauWerkt nimmer aansprakelijk voor eventueel door opdrachtgever geleden schade. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van BureauWerkt opgeschort. Indien deze periode van overmacht langer duurt dan 60 dagen, dan zijn beide partijen gerechtigd de verbintenis te verbreken, zonder recht op schadevergoeding.
27.Indien BureauWerkt bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

GEHEIMHOUDING

28.Tenzij enige wetsbepaling, voorschrift of andere (beroeps)regel haar daartoe verplicht, is BureauWerkt/zijn de door BureauWerkt ingezette medewerk(st)er(s) of derden verplicht tot geheimhouding tegenover derden ten aanzien van vertrouwelijke informatie die is verkregen van opdrachtgever. Opdrachtgever kan ter zake ontheffing verlenen.
29.Behoudens schriftelijke toestemming van opdrachtgever is BureauWerkt niet gerechtigd de vertrouwelijke informatie die aan haar door opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval BureauWerkt voor zichzelf optreedt in een civiele- of strafprocedure waarbij deze informatie van belang kan zijn.
30.Opdrachtgever is niet gerechtigd de inhoud van rapporten, adviezen of andere al dan niet schriftelijke uitingen van BureauWerkt aan derden te openbaren, behoudens schriftelijke toestemming van BureauWerkt daartoe.
31.BureauWerkt en Opdrachtgever zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel opleggen (artikel 27 t/m 31) aan door hen in te schakelen derden.
32.Als niet in strijd geacht zijnde met het bepaalde in artikel 27 en 28, is BureauWerkt gerechtigd tot het vermelden in hoofdlijnen van de verrichte werkzaamheden aan (potentiële) klanten van BureauWerkt en slechts ter indicatie van de ervaring van BureauWerkt.

GARANTIES

33.BureauWerkt verbindt zich tot het met zorg verrichten van de door BureauWerkt versterkte opdracht.
34.BureauWerkt staat in voor de deugdelijkheid en kwaliteit van de door BureauWerkt verrichte diensten.

PLAATS EN TIJDSTIP VERRICHTEN WERKZAAMHEDEN

35.Partijen zullen in onderling overleg bepalen of de werkzaamheden op locatie bij de opdrachtgever dan wel elders, bijvoorbeeld op het of kantooradres van BureauWerkt, worden uitgevoerd.

INSCHAKELING DERDEN

36.BureauWerkt is gerechtigd om namens en voor rekening van opdrachtgever derden opdracht tot levering of het ter beschikking stelling van goederen en/of diensten te geven indien dit de uitvoering van een opdracht ten goede komt, dan wel dit uit de aard van de opdracht voortvloeit.

INTELLECTUEEL EIGENDOM

37.BureauWerkt behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom voor met betrekking tot producten, stukken, adviezen e.d. welke zij heeft gebruikt en/of ontwikkeld in het kader van de uitvoering van de opdracht.
38.Het is de opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder inbegrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere producten van BureauWerkt, te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. Verveelvoudiging, exploitatie of openbaarmaking is slechts na verkregen schriftelijke toestemming van BureauWerkt toegestaan.
39.Bij schending van artikel 38 is opdrachtgever BureauWerkt een direct opeisbare boete van € 10.000,00 verschuldigd, onverminderd het recht van BureauWerkt haar verder geleden schade op opdrachtgever te verhalen.

GESCHILLEN

40.Alle geschillen voortvloeiende uit deze overeenkomst worden in eerste instantie tussen partijen in onderling overleg opgelost. Wanneer dit niet mogelijk is, zal het geschil worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde Nederlandse rechter. Op alle overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

© 2014 BureauWerkt